Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar évszámok

2009.10.13

 

 

  

Évszám Esemény
Kr.e. 4000 körül Az uráli népek közösségének felbomlása (finnugorok és szamojédek)
Kr.e. 2000 körül A finnugor közösségek szétválása
Kr.e.   500 körül Az ugor közösség szétválása
Kr.u.   500 körül Magyar törzsek a Fekete-tenger partvidékén élnek
670-680    körül Késő-avar csoport költözik a Kárpát-medencébe
700-750    körül A magyarság Levédiába költözik
830 körül A magyar és kabar törzsek elszakadnak a kazár birodalomtól
839 A magyarok az Al-Dunánál, a Kárpátok előterében harcolnak
862 Első magyar kalandozás a frank birodalom területén
895

Árpád a magyar sereg élén a Vereckei-hágón keresztül benyomul az Alföldre;
Bolgár támadás éri az Etelközben maradt törzseket;
A menekülők Erdélybe nyomulnak, ahol megölik Álmost

896-900 A Kárpát-medence fokozatos elfoglalása
907 Árpád fejedelem halála
933 Magyar vereség I.(Madarász) Henrik seregétől Merseburgnál
955 Magyar vereség I.Ottó seregétől Augsburgnál
973 Géza nagyfejedelem követeket küld I.Ottó császárhoz;
Német papok és lovagok érkeznek Mo.-ra; Elkezdődik a térítés
996 Pannonhalmi apátság alapítása
997 Géza fejedelem halála; István fejedelemmé választása; Koppány lázadása
998 Koppány veresége
1001. január 1. István királlyá koronázása a II. Szilveszter pápa által küldött koronával
1001 Püspökségek szervezése 
1008 Ajtony lázadásának leverése, aki a bizánci császárral szövetkezett 
1018 körül Elkészülnek István király intelmei (Institutiones morum) 
1018 után A veszprémvölgyi görög apácamonostor alapítása 
1030 II. Konrád német császár támadása 
1031 István fia, Imre herceg halála (vadkanvadászaton) 
1032 után Vazul herceg merénylete a király ellen; Vazult megvakítják, fiait száműzik 
1038. augusztus 15. I. István halála 
1041 Trónharcok Péter és Aba Sámuel között; Aba Sámuelt királlyá választják 
1044 Ménfői csata - III. Henrik német császár győzelmet arat Aba Sámuel felett; Péter elfoglalja a trónt 
1046 Vata pogánylázadása; András megszerzi a trónt Pétertől 
1051-52 III. Henrik sikertelen támadásai a Magyar Királyság ellen 
1055 I.András megalapítja a Tihanyi-apátságot 
1061 Trónharc I.András és Béla herceg között; András halála; I.Béla trónra lépése; Vata fiának, Jánosnak a pogánylázadása
1063 I.Béla tragikus halála - fiai külföldre szöknek
1068 A magyar sereg Kerlésnél megállítja a besenyő támadást 
1074 Trónharcok Salamon és I. Béla fiai között 
1075 körül I.Géza koronát kap VII. (Dukász) Mihály bizánci császártól 
1081 Salamon sikertelen összeesküvése I.László ellen 
1083 István király és Imre herceg szentté avatása 
1091 I.László hadjárata Horvátországba; A somogyvári apátság alapítása 
1096 Keresztes hadak átvonulása Magyarországon 

 

 

Évszám Esemény
1102 Kálmánt horvát királlyá koronázzák
1109 Álmos herceg megalapítja a dömösi apátságot
1113 Kálmán megvakíttatja Álmos herceget és fiát, Bélát
1116-18 Háborúk Velencével Dalmáciáért
1128 Bors és Iván összeesküvése II.István ellen
1132 II.Béla leszámol az ellenzékkel - 68 főurat mészárolnak le
1147 Újabb keresztes hadjárat vonul át az országon
1149-55 Háborúk Bizánccal
1162-63 Trónharcok III.István, II.László és IV.István között
1182 III.Béla visszaszerzi Dalmáciát Bizánctól
1189 Barbarossa Frigyes vezette keresztes had vonul át az országon
1192-95 A Pray-kódex keletkezése
(benne a legrégibb magyar szövegemlék, a Halotti Beszéd)
1210 körül Anonymus Gestája a honfoglalásról
1213 Gertrúd királyné meggyilkolása
1217-18 II.András keresztes hadjárata a Szentföldre
1222 Az Aranybulla első kiadása
1231 Az Aranybulla megújított kiadása
1233 Az egyházzal kötött beregi egyezmény
1235-36 Julianus barát első útja a volgai magyarokhoz
1241-
április 11.
Tatárjárás; Batu kán vezette hadak betörése Magyarországra
Muhi csata
1242. március Tatárok kivonulása
1267 Az Aranybulla második megújítása
1278 Morvamezei-csata
- VI.(Kun)László és Habsburg Rudolf csapatai győznek II. Ottokár cseh király ellen
1282-85 Elkészül Kézai Simon Gesta Hungarorum című műve
1285 Újabb tatár betörések Magyarországra
1301.január 14. III. András halálával kihal az Árpád-ház férfiága
1301 I. (Anjou) Károly első koronázása;
Vencel, cseh trónörökös magyar királlyá koronázása
1305 Ottó bajor herceg magyar királlyá koronázása 
1310 I. Károlyt végérvényesen királlyá koronázzák a Szent Koronával 
1312 Rozgonyi-csata - I.Károly legyőzi Csák Máté hadait
1323 I. Károly udvara Visegrádra költözik 
1326 A magyar aranyforint első említése 
1327 I. Károly bányareformjai 
1330 Zách Felicián merénylete a királyi család ellen 
1335 Magyar, cseh és lengyel király találkozója Visegrádon 
1336 Kapuadó bevezetése 
1347-48 Nagy Lajos első nápolyi hadjárata 
1349 Pestisjárvány Magyarországon 
1350 A nápolyi hadjárat megismétlése 
1351 Nagy Lajos törvényei; Az Aranybulla megerősítése 
1359-től Kálti Márk Képes Krónikája 
1367  A pécsi egyetem alapítása 
1370 Nagy Lajost lengyel királlyá koronázzák;
Lengyel-magyar perszonálunió 1382-ig 
1395 Óbudai egyetem alapítása 
1396 Nikápolyi-csata - Zsigmond vereséget szenved a töröktől 

 

 
Évszám Esemény
1401 Zsigmondot fogságva vetik a magyar bárók
1404 A placetum regium bevezetése
1405 Zsigmond törvénye a városokról
1410 Zsigmondot német királlyá választják
1412 13 szepesi város elzálogosítása Lengyelországnak
1428 Zsigmond Galambócnál vereséget szenved a töröktől
1433 Rómában német császárrá koronázzák Zsigmondot
1437 Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztfelkelés;
Az első Habsburg a magyar trónon: Albert (1439-ig)
1440 Az első Jagelló a magyar trónon: I. Ulászló (1444-ig)
1443-44 Hunyadi János hosszú hadjárata a török ellen
1444. június
- november
Drinápolyi-béke kötése a törökkel;
Várnai-csata - Ulászló elesik a harcban
1446 Hunyadi János kormányzóvá választása V. László kiskorúsága idejére
1448 Rigómezei vereség a töröktől
1456.július 21.
- augusztus
Nándorfehérvári csata a törökkel - győzelem!
Hunyadi János halála
1458. január 20. Hunyadi Mátyás királlyá választása
1463 Jajca ostroma és bevétele
1467 Mátyás adóreformjai; a Fekete-sereg létrehozása
1468 Magyar - cseh háborúk kezdete
1471 Vitéz János vezette összeesküvés leleplezése
1476 Szabács ostroma és bevétele
1479 Kenyérmezei csata - Győzelem a török ellen
1485 Mátyás beveszi Bécs városát
1488 Thuróczi János krónikája
1490. április 6. Bécsben meghal Mátyás király
1505 Rákosi-végzés: a rendek kimondják, hogy többé nem választanak idegen uralkodót magyar királynak
1506 Habsburg - Jagelló örökösödési szerződés
1507 Az esztergomi Bakócz-kápolna építése
1514. máj-júl
október
Dózsa György vezette parasztháború
A budai országgyűlés jobbágyságot súlytó törvényei
1521 A török beveszi Nándorfehérvárt
1526.augusztus 29.
szeptember
november
december
Mohácsi-csata - súlyos vereség a töröktől - II. Lajos halála

Szulejmán bevonul Budára
Székesfehérváron királlyá koronázzák I. (Szapolyai) Jánost
A pozsonyi országgyűlés királlyá választja I. (Habsburg) Ferdinándot
1528 I.Szulejmán és I.(Szapolyai) János szövetsége
1532 Kőszeg ostroma 
1538 Váradi-békekötés I.János és I.Ferdinánd között 
1540 A rákosi országgyűlésen királlyá választják a csecsemő János Zsigmondot (II.János) 
1541.augusztus 29.
december
A török beveszi Budát

Fráter György átadja a koronázási jelvényeket I.Ferdinándnak 
1543 A török beveszi Esztergomot 
1551 Császári orgyilkosok megölik Fráter Györgyöt 
1552.jún.-szept.
szept.-okt.
Temesvár, Drégely, Szolnok török bevétele
Az egri vár ostroma
1556 Szigetvár sikertelen török ostroma 
1566-
szeptember 7.
A török beveszi Szigetvárt; I.Szulejmán halála
Zrínyi Miklós kirohanása a várból 
1567 A debreceni zsinaton megindul a reformátusok önálló egyházzá szerveződése 
1568 Drinápolyi-béke megkötése I.Miksa és II.Szelim között 
1570 Speyeri egyezmény I.Miksa és János Zsigmond között 
1571 Az erdélyi országgyűlés kimondja a négy bevett felekezet szabad vallásgyakorlását;
Báthori Istvánt Erdély uralkodójává választják 
1593-1606 Tizenötéves háború 
1595.január
júl.-szept.
Erdély csatlakozik a török ellenes szövetséghez
Esztergom, Visegrád, Vác felszabadul a török alól
1596.október
A török beveszi Eger várát;
A mezőkeresztesi csatában a Habsburg seregek vereséget szenvednek 
1598 Győr visszavétele a töröktől 
1599 Vitéz Mihály havasalföldi vajda betörése Erdélybe 

 

Évszám Esemény
1600 Az erdélyi rendek és Basta György seregei szétverik Vitéz Mihály csapatait
1601 Vitéz Mihály megölése
1603 Hűtlenségi perek a magyarországi nagybirtokosok ellen
1604-06 Bocskai-felkelés
1604.október Álmosdi ütközet
1605.február
április
december
Bocskai Istvánt erdélyi fejedelemmé választják
A magyarországi rendek Bocskait fejedelemmé választják
Bocskai letelepíti a hajdúkat
1606.június
november

A felkelést lezáró bécsi béke megkötése
A 15 éves háborút lezáró zsitvatoroki béke

1608.június
november
Rudolfot lemondatják a magyar koronáról
Királlyá választják II. Mátyást - magyar rendek megerősödése
1615 Bécs elismeri Bethlen Gábor erdélyi fejedelemségét a nagyszombati egyezményben
1618 Harmincéves háború kezdete
1620-21 Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjárata
1621 Nikolsburgi béke Bethlen és II. Ferdinánd között
1626.november
december
Bethlen csatlakozik a Habsburg-ellenes hágai szövetséghez
Pozsonyi béke megerősíti a nikolsburgi béke pontjait
1631-32 Parasztfelkelés a Felső-Tisza-vidékén
1643 I. Rákóczi György csatlakozik a Habsburg-ellenes szövetséghez
1645 Linzi béke I. Rákóczi György és III. Ferdinánd között
1646 Zrínyi Miklós megírja a Szigeti veszedelmet
1648 A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború
1656-57 Zrínyi Miklós megírja a Mátyás király életéről való elmélkedés c. művét
1657 II. Rákóczi György lengyel hadjárata
1661 Nagyvárad török kézre kerül 
1663 Elesik Érsekújvár 
1664
február
június
augusztus

november
Zrínyi Miklós téli hadjárata
Zrínyi fölégeti az eszéki Dráva- hidat
Új-Zrínyivár feladása
Montecuccoli győzelme a török ellen a szentgothárdi csatában
Vasvári béke
Zrínyi Miklós halála
1666 Wesselényi Ferenc nádor vezette nemesi mozgalom a Habsburgok ellen
1670-71 Az összeesküvés leleplezése, a résztvevők kivégzése 
1673 I.Lipót felfüggeszti a magyar rendi alkotmányt 
1674 Magyarországi protestáns lelkészek pere 
1678 Kuruc mozgalmak kiszélesedése; Az egyesült hadak élére Thököly Imre kerül 
1680 Thököly seregei elfoglalják a felvidéket 
1681 A soproni országgyűlésen visszaállítják a rendi alkotmányt 
1682-85 Thököly felvidéki fejedelemsége 
1683.március
szeptember
I.Lipót és III.János lengyel király törökellenes szövetsége
A nemzetközi hadak fölmentik Bécset a török ostrom alól 
1684 Megalakul a Szent Liga 
1686 A szövetséges csapatok felszabadítják Budát 
1687 A pozsonyi országgyűlésen a rendek lemondanak a szabad királyválasztás jogáról és az Aranybulla ellenállási záradékáról 
1688 Zrínyi Ilona kétévi ellenállás után átadja Munkács várát a császáriaknak 
1691 Erdélyi rendek leteszik a hűségesküt I.Lipótra 
1697.június
szeptember
A hegyaljai kurucfelkelés kitörése
Zentai-csata - Savoyai Jenő herceg megsemmisítő vereséget mér a törökre 
1699 Karlócai béke. Kisebb területek kivételével az ország felszabadul a török uralom alól

 

Évszám Esemény
1703.május

június

augusztus
Brezáni kiáltványában II.Rákóczi Ferenc Habsburg-ellenes harcra hívja Magyarország népét
Rákóczi Mo.-ra érkezik és a felkelés élére áll
Vetési pátens a harcoló jobbágyok terheinek felfüggesztéséről
1704 II.Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választják
1705.szept. Szécsényi országgyűlés - II.Rákóczi Ferenc Mo. vezérlő fejedelmévé választása
1707.máj.-jún.

szeptember
Ónodi országgyűlés - Habsburg ház trónfosztása
I.Péter orosz cár titkos szövetséget köt Rákóczi megbízottjával, Bercsényi Miklóssal
1708.aug.
nov.-dec.
Trencséni csata - döntő vereség a császári seregektől
Utolsó kuruc országgyűlés Sárospatakon
1710.január Romhánynál összeomlik a kuruc seregek utolsó támadó hadművelete
1711.április
május
Szatmári béke
Majtényi fegyverletétel
1714-15 Pozsonyi országgyűlés lefekteti az ország új politikai berendezkedésének alapjait
1716 Császári seregek beveszik Temesvárt a töröktől
1718 Pozsareváci békében a török lemond a Temesközről és a Szerémségről
1722.január A rendek elfogadják az osztrák örökösödési szerződést - Pragmatica Sanctio
1723 Magyar Kir. Helytartótanács felállítása Pozsony székhellyel
1731 Carolina Resolutio kiadása, amely szabályozza a protestánsok helyzetét 
1735.április II.Rákóczi Ferenc meghal Rodostóban 
1738-42 Utolsó nagy pestisjárvány Mo.-on 
1740.december Az osztrák örökösödési háború kezdete 
1741.szep. A pozsonyi országgyűlésen a rendek "életüket és vérüket" ajánlják Mária Teréziának, cserébe a királynő alaptörvénnyé emeli a nemesi föld adómentességét 
1748 Aacheni béke - lezárja az örökösödési háborút 
1754 Életbe lép a külkereskedelmi vámokat szabályozó rendelet (kettős vámrendszer) 
1764 Madéfalvi veszedelem. A székely felkelés brutális leverése 
1765 Mária Terézia felfüggeszti a rendi országgyűlés működését 
1767 Úrbéri Pátens kiadása - rendeleti úton szabályozza a jobbágyi terheket 
1777 Az oktatásügyet szabályozó Ratio Educationis kiadása 
1780 A trónralépő II.József nem koronáztatja meg magát, a rendek teljes kizárásával kormányoz 
1781 II.József türelmi rendelete 
1782 A "fordított Canossa-járás"; VI.Pius pápa Bécsbe látogat 
1784.május

okt.-dec.
Az első népszámlálás Mo.-on; II.József elrendeli a német nyelv hivatalossá tételét Mo.-on
Horea és Closca vezette erdélyi román parasztfelkelés 
1785.március
augusztus
II.József közigazgatási reformja - 10 kerületre osztja Mo-ot
Jobbágyrendelet kiadása 
1788 A Habsburg-birodalom az oroszok oldalán belép a törökellenes háborúba 
1788-89 Szélesedő rendi ellenállás a jozefinista rendszer ellen 
1790.január II.József halála előtt - 3 kivételével - viszavonja rendeleteit 
1790-91 II.Lipót által összehívott országgyűlés újraszabályozza az osztrák-magyar közjogi viszonyt 
1793-94 Martinovics Ignác vezette jakobinus mozgalom kibontakozása 
1794.júl.-aug. A Martinovics-féle összeesküvés felszámolása 
1795.május A Vérmezőn kivégzik a magyar jakobinusok vezetőit 
1802 A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása 
1804 Ausztria örökös császársággá alakul 
1805 Az országgyűlés törvénybe iktatja, hogy az országgyűlés és a kancellária feliratai ezentúl latin és magyar nyelven készüljenek
1809.május
június
Napóleon kiáltványa a magyarokhoz
A magyar nemesi felkelés csúfos veresége a franciáktól Győrnél 
1811 I.Ferenc feloszlatja az országgyűlést 
1822-23 Erősödő megyei ellenállás az abszolutista kormányzás ellen

 
Évszám Esemény
1825-27 Az első reformországgyűlés
1825 Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudós Társaság alapítására (Akadémia)
1828 Az első lóverseny Pesten
1830 Megjelenik Széchenyi Hitel című műve
1831 Észak-kelet-magyarországi parasztfelkelés (koleralázadás)
1832-36 Kossuth szerkesztésében megjelenik az Országgyűlési Tudósítások, majd a
Törvényhatósági Tudósítások
1837-39 Letartóztatják Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost és az országgyűlési ifjak vezetőit
1838 Nagy dunai árvíz - Wesselényi az "árvízi hajós"
1839-40 Az országgyűlés törvénybe iktatja az örökváltságot
1840 V.Ferdinánd amnesztiában részesíti a politikai elítélteket
1841 Megindul Kossuth szerkesztésében a Pesti Hírlap
1842 A Lánchíd alapkőletétele
1844 Az országgyűlés hivatalos államnyelvnek nyílvánítja a magyart
1845 A megyei ellenzék letörésére adminisztrátori rendszert vezetnek be
1846 Megnyitják a Pest-Vác vasútvonalat;
Kormánypárti politikusok magalakítják a Konzervatív Pártot
1847 Létrejön az Ellenzéki Kör.
A reformpártiak elfogadják az Ellenzéki Nyilatkozatot
1847-48 Utolsó rendi országgyűlés Pozsonyban
1848.március 3.
március 13.
március 15.
április 7.
április 11.
július 5.
július 11.
augusztus 13.
szeptember 11.

szeptember 16.
szeptember 29.
október 4.
október 6.
október 30.
december 2.
december 7.
december 31.
A párizsi forradalom hatására az országgyűlés elfogadja Kossuth felirati javaslatát;
Az Ellenzéki kör elfogadja a 12 pontot;
Kitör a Pesti forradalom;
V.Ferdinánd kinevezi az első felelős magyar kormányt;
Az uralkodó szentesíti az "áprilisi törvényeket";
Pesten megnyílik a népképviseleti országgyűlés;
Az országgyűlés megszavazza a hadsereg felállítására kért hitelt;
Nemzetőr csapatok szerveződése kezdődik;
Lemond a Batthyány-kormány;
Jelasic horvát bán támadást indít Mo. ellen;
Megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány;
Pákozdi csata;
V.Ferdinánd feloszlatja a magyar országgyűlést;
Az újabb bécsi forradalom elől az udvar Olmützbe menekül;
Magyar vereség Schwechatnál;
V.Ferdinánd lemond Ferenc József javára a trónról;
Az országgyűlés trónbitorlónak nyílvánítja az új királyt;
Az országgyűlés és az Orsz.Honvédelmi Bizottmány Debrecembe költözik
1849.január5.
jan.-febr.
febr.26-27.
március 4.
április 2-19.
április 14.
május 1.
május 9.
május 21.
június
július 28.
augusztus 9.
augusztus 11.
augusztus 13.
augusztus 17.
augusztus 26.
október 2.
október 6.
Görgey váci kiáltványa;
Északi hadjárat;
Kápolnai vereség;
Olmützi oktrojált birodalmi alkotmány;
Tavaszi hadjárat;
A Függetlenségi Nyilatkozat kimondja a Habsburg-ház trónfosztását;
Megalakul a Szemere-kormány;
I.Miklós határoz a Mo. elleni fegyveres beavatkozásról;
Buda visszavétele a császári csapatoktól;
Megindul az orosz invázió;
Szegeden az országgyűlés elfogadja a nemzetiségi törvényt;
Vereség Temesvárnál;
Kossuth lemond és átadja a hatalmat Görgeynek;
Világosi fegyverletétel;
Kossuth és a szabadságharc néhány katonája Törökországba emigrál;
Görgeyt Klagenfurtba száműzik;
Megadja magát Komárom erődje;
Pesten kivégzik Batthyány Lajost, Aradon pedig a 13 honvéd tábornokot;
1850 Ausztria és Mo. közötti vámhatár eltörlése 
1851 Kossuth kuthaiai alkotmánytervezete 
1851-1905 A pesti Bazilika építése 
1853 Úrbéri pátens kiadása. Jobbágyfelszabadítás véglegesítése rendeleti úton 
1859 Kossuth vezette emigránsok megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot 
1860.április 8.
október 20.
Széchenyi István öngyilkossága Döblingben;
Ferenc József kibocsátja az Októberi Diplomát 
1861.febr.26.
április
május 8.
augusztus
Az ún. Februári Pátens kibocsájtása;
A magyar országgyűlés összehívása;
Teleki László öngyilkossága;
Az uralkodó feloszlatja az országgyűlést; 
1861-65 A provizórium időszaka (az osztrák önkényuralom visszatérésa) 
1862 Kossuth Duna-konföderációs terve 
1865.április Deák Ferenc "Húsvéti cikke" a Pesti Hírlapban 
1867.május 22.
május 29.
Kossuth "Cassandra levele" Deákhoz;
A magyar országgyűlés megszavazza a kiegyezési törvényt (1867.XII.tc.) 
1867.jún. 8. Ferenc József megkoronázása 
1868 Az Általános  Munkásegylet megalakulása;
Horvát - magyar kiegyezés;
A népiskola - és nemzetiségi törvény megszületése
1872 Első politikai munkásperek Mo.-on 
1873 Pest, Buda, Óbuda egyesítése 
1878 Bosznia-Hercegovina okkupációja (elfoglalása) 
1880 A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása 
1882-83 Tiszaeszlári vérvád - antiszemita per Mo.-on 
1889-jan.febr. A véderőtörvény vitája a parlamentben 
1890.március
december
Kossuth elveszti magyar állampolgárságát; Tisza Kálmán lemondása;
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása 
1894.március
június
Kossuth Lajos halála és budapesti temetése
A polgári házasságról szóló törvény

 

Évszám Esemény
1895 Szántó Kovács János pere és elítélése
1896.május A millenniumi kiállítás és a budapesti földalatti megnyitása
1897 Törvény a mezőgazdasági munkásokról ("rabszolgatörvény")
1898 Meggyilkolják Erzsébet királynét
1900 A Huszadik század című lap indulása
1904.november Házszabálybotrány a Parlamentben ("zsebkendőszavazás")
1905.január
szeptember
A kormányzó Szabadelvű Párt veresége a választásokon;
Százezres tüntetés Budapesten az általános választójogért;
1906.április Koalíciós kormány létrejötte
1908.június
október
A Nyugat című lap indulása
Bosznia-Hercegovina annexiója (bekebelezés) 
1909.november A Függetlenségi Párt kettészakadása 
1910 Tisza István létrehozza a Nemzeti Munkáspártot 
1911 Áchim L.Andrást meggyilkolják a Zsilinszky testvérek 
1912.máj.23. "Vérvörös csütörtök"; sztrájkok és tüntetések Budapesten
1914.június
június 28.
július 28.
Jászi Oszkár létrehozza az Országos Polgári Radikális Pártot;
Szarajevóban maggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst
A Monarchia hadat üzen Szerbiának; Az I.Világháború kitörése 
1916.július Károlyi Mihály önálló pártot alakít 
1917.november Tömegtüntetés a háború ellen Budapesten
1918.okt. 25.
okt. 30-31.
nov.16.
nov. 24.
dec. 1.
Magyar Nemzeti Tanács megalakulása;
Polgári demokratikus ("őszirózsás") forradalom;
A köztársaság kikiáltása;
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása
Az erdélyi románok gyűlése Gyulafehérváron
1919.jan.11.
febr. 15.
febr. 16.
febr. 19.
febr. 20.
febr. 23.
márc. 20.
márc. 21.


ápr. 4.

ápr. 16.
ápr. 27.
máj. 5.
máj.30.-jún.30.
jún.1.
jún. 8. 13.
jún. 24.
jún. 30.
júl. 24.
aug. 1.
aug. 4.
aug. 9.
nov. 16.
december
Károlyi Mihály köztársasági elnökké választása;
Bethlen István létrehozza a Nemzeti Egyesülés Pártját;
Megjelenik a földreform törvény;
Magyarországi Véderőegylet feloszlatása;
Letartóztatják a KMP vezetőit;
Károlyi Mihály földet oszt kápolnai birtokán;
Vyx alezredes átadja az antant jegyzékét az új demarkációs vonalakról;
A KMP és az MSZDP egyesülése:Magyarországi Szocialista Párt;
Kommunista hatalomátvéte;
A Tanácsköztársaság kikiáltása;
Közép-és nagybirtokok államosítása;
Kun Béla tárgyalása Smuts tábornok vezette antant delegációval;
Román királyi hadsereg támadása Mo. ellen;
A csehszlovák intervenciós csapatok támadása;
Gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakít Aradon;
A Vörös Hadsereg északi hadjárata;
Dunántúli vasutassztrájk;
Clemenceau táviratai a magyar csapatok kivonását követelik;
Megmozdulások Budapesten a Tanácsköztársaság ellen;
A Vörös Hadsereg kivonulása a Felvidékről;
Román ellentámadás a tiszai fronton;
A tanácskormány lemondása, a Tanácsköztársaság bukása;
A román királyi hadsereg bevonulása Budapestre;
Horthy Miklós önállósítja a nemzeti hadsereg fővezérségét;
Horthy bevonul Budapestre;
Korvin Ottó, László jenő és a "Lenin-fiúk" halálra ítélése és kivégzése
1920.márc.1.
jún.4.
Horthy Miklós kormányzóvá választása;
Trianoni béke
1921.márc.okt.
nov.
dec.
IV. Károly visszatérési kísérlete;
A Habsburg-ház trónfosztása;
Bethlen-Peyer-paktum (a kormány megegyezése a szociáldemokratákkal 
1922.szept. Magyarország felvétele a Népszövetségbe 
1924.jún. Stabilizáció népszövetségi kölcsönökkel 
1925.dec. A Magyar Rádió első adása 
1926.nov. A felsőház visszaállítása 
1927.ápr. Magyar-olasz örök barátsági szerződés 
1930.szept.1.
okt. 13.
A gazdasági válság elleni tömegtüntetés Budapesten
A Független Kisgazdapárt megalakulása; 
1932.júl.
okt.
Sallai Imre és Fürst Sándor kivégzése;
Gömbös Gyula 95 pontos nemzeti munkaterve 
1934 Magyar - német gazdasági szerződés 
1937 A Márciusi Front megalakulása 
1938.márc.
ápr.
nov. 2.
dec.-1939.máj.
A győri fegyverkezési program meghírdetése;
Az első zsidótörvény beterjesztése;
Az első bécsi döntés - a Felvidék egy részének visszacsatolása;
A második zsidótörvény parlamenti vitája;
1939.márc. 15.
ápr.
szept.-okt.
Kárpátalja megszállása;
Magyarország kilép a Népszövetségből;
Mo. befogadja a lengyel menekülteket; 
1940.aug. 30.
dec. 12.
A második bécsi döntés - Észak-Erdély visszacsatolása;
Magyar - jugoszláv örökbarátsági szerződés; 
1941.ápr. 3.
ápr.11.
jún.27.
aug. 8.
dec. 25.
Teleki Pál öngyilkossága;
Mo. megtámadja Jugoszláviát;
Hadüzenet a Szovjetúniónak;
A harmadik zsidótörvény életbelépése;
A Népszava karácsonyi száma
1942.jan.
dec.
Az újvidéki megtorlás;
Bajcsy-Zsilinszky Endre interpellációja a bácskai vérenguzések ügyében 
1943.jan.
aug.
szept.
A Második Magyar Hadsereg pusztulása Voronyezsnél - a Don folyó mellett;
A balatonszárszói konferencia;
A kormány titkos tárgyalásai a nyugati hatalmakkal
1944.márc. 19.
máj.
máj.-júl.
okt. 6.
okt. 11.
okt. 15.
dec. 21.
dec. 22.
Magyarország német megszállása;
A Magyar Front megalakulása;
A vidéki zsidóság deportálása;
A szovjet hadsereg átlépi a magyar határt;
Az előzetes fegyverszünet aláírása Moszkvában;
Horthy sikertelen kiugrási kísérlete;
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megnyitása;
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása;
1945.jan. 20.
febr. 24.
márc. 17.
ápr. 4.
nov. 4.
nov. 15.
Fegyverszüneti szerződés aláírása Moszkvában;
Rákosi Mátyás az MKP főtitkára;
A földreform rendelet megjelenése;
A II. Világháború befejeződése Magyarország területén;
Országgyűlési választások;
Koalíciós kormány létrejötte - MKP,SZDP,FKGP,NPP

 

 

Évszám Esemény
1946.febr.1.
márc.5.
aug.1.
A köztársaság kikiáltása;
A Baloldali blokk létrehozása;
A forint bevezetése;
1947.febr.10.
aug.31.
Párizsi békeszerződés;
Országgyűlési választások;
1948.jún.12. A két munkáspárt egyesülése: Magyar Dolgozók Pártja
1948-49 A sztálinista egypártállam megszilárdítása
1949.febr.
szept.
Mindszenty-per
Rajk-per
1953.jún. Az MDP Központi Vezetőségének határozata
1955.dec. Nagy Imre kizárása a pártból
1956.márc.
júl.18-21.
okt.23-nov.4.
nov.4.
 
A Petőfi Kör első nyilvános rendezvénye;
Rákosi Mátyás lemondatása az MDP éléről - utód: Gerő Ernő;
Forradalom és szabadságharc;
A Kádár János vezette szolnoki ellenkormány megalakítása;
A szovjet intervenció elfojtja a felkelést és megdönti a törvényes kormányt;
1956-60 Részben nemzetközi nyomásra véres megtorlás
1958.jún. 16. Nagy Imre és társai halálra ítélése és kivégzése
1958-60 A mezőgazdaság kollektivizálásának befejezése
1968.jan
aug.20.
Új gazdasági mechanizmus bevezetése;
A Magyar Néphadsereg egységei részt vesznek a Csehszlovákia elleni intervencióban
1972 Gazdasági reform lefékezése, majd leállítása
1973 Olajválság gyengíti a magyar gazdaságot
1979 A demokratikus ellenzék szolidaritást vállal a csehszlovákiai "Charta-mozgalommal"
1985.jún. Ellenzéki személyiségek találkozója Monoron
1987.szept. Első lakiteleki találkozó
1987-89 Sorozatos tömegdemonstrációk Bős-Nagymaros ellen
1988.márc.
máj.
szept.
nov.
A Fiatal Demokraták Szövetségének megalakulása;
Kádár János leváltása az MSZMP éléről;
A Magyar Demokrata Fórum politikai mozgalommá nyílvánítja magát;
A Szabad Demokraták Szövetségének megalakulása;
1989.jan.
jún. 16.
aug.-szept.
szept. 18.

okt. 23.
nov. 26.

Pozsgay Imre az 1956-os eseményeket népfelkelésként értékeli;
Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése;
Az Ellenzéki Kerekasztal, az MSZMP és a Harmadik Oldal tárgyalása a békés rendszerváltás menetrendjéről;
A Fidesz és az SZDSZ elzárkózik a megegyezés aláírásától;
Az 1956-os forradalom első szabad megünneplése;
Az első demokratikus népszavazás

1990.
márc.-ápr.

máj. 25.
aug. 3.
szept.-okt.

Többpártrendszerű országgyűlési választások: MDF, FKGP és a KDNP szerez többséget;
Hivatalba lép Antall József kormánya;
Az országgyűlés köztársasági elnökké választja Göncz Árpádot;
Helyi önkormányzati választások megtartása;

 

Bejegyzés a http://caesarom.lapunk.hu/ oldalról

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

eefgdsfewr465765876iuggdfssda клей-сварка root

(Hromyhwgk, 2021.10.18 20:42)

https://torgovaya.xyz/kley-svarka
Клей-сварка Алмаз
Клей-сварка по японской технологии: крепеж, герметик, "холодная сварка"!
Двухкомпонентный клей скрепляет любые поверхности: металл, камень, пластик и др.
Затвердевает так, что не стирается, не режется, абсолютно водонепроницаемый, ремонтирует любую поломку, скол или трещину.
https://torgovaya.xyz/kley-svarka клей-сварка jpg

лазерный проектор короткофокусный купить

(Fil'kovknr, 2021.10.06 12:40)

Лазерный проектор для Рождества
Уникальный лазерный проектор, который мгновенно превращает любую стену, дом или потолок в созвездие тысячи и тысячи огней. Можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Просто включите его в сеть - и наслаждайтесь!

https://graph.org/vajldberriz-lazernyj-proektor-dlya-Rozhdestva-10-01 модуль лазерный для проектора
https://telegra.ph/lazernye-proektory-na-ulice-dlya-Rozhdestva-10-01 лазерный проектор на светодиодах
https://telegra.ph/lazernyj-proektor-na-arduino-dlya-radosti-10-01 лазерный проектор часов
https://graph.org/lazernyj-proektor-s-risunkom-10-01 лазерные указки проекторы
https://graph.org/proektor-lazernyj-kartinka-10-01 проектор для лазерного шоу


@p.r.o.e.k=

графический лазерный проектор

(Vezhinvme, 2021.10.05 23:05)

Лазерный проектор для Рождества
Уникальный лазерный проектор, который мгновенно превращает любую стену, дом или потолок в созвездие тысячи и тысячи огней. Можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Просто включите его в сеть - и наслаждайтесь!

https://telegra.ph/lazernyj-proektor-chto-takoe-dlya-prazdnikov-10-01 лазерный проектор с сердечками
https://graph.org/fiks-prajs-proektor-lazernyj-10-01 монитор для лазерный проектор
https://graph.org/lazernyj-proektor-v-3d-10-01 проектор lg короткофокусный лазерный
https://graph.org/kitajskaya-lazernyj-proektor-dlya-prazdnikov-10-01 проектор лазерный lcd
https://telegra.ph/arenda-lazernyj-proektor-dlya-provedeniya-prazdnikov-10-01 уличные лазерные проекторы купить


@p.r.o.e.k=

купить проектор лазерный недорого

(Nesterenkovavm, 2021.10.05 17:44)

Лазерный проектор для Рождества
Уникальный лазерный проектор, который мгновенно превращает любую стену, дом или потолок в созвездие тысячи и тысячи огней. Можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Просто включите его в сеть - и наслаждайтесь!

https://graph.org/lazernyj-proektor-mobilnyj-dlya-provedeniya-prazdnikov-10-01 лазерный или светодиодный проектор
https://graph.org/proektor-ulichnyj-lazernyj-10-01 xx 027 лазерный проектор
https://graph.org/lazernyj-proektor-babochki-dlya-radosti-10-01 светильники лазерные проекторы
https://telegra.ph/lazernye-proektory-dlya-smartfonov-dlya-Rozhdestva-10-01 лазерные проекторы из китая
https://telegra.ph/proektor-kupit-samsung-lazernyj-dlya-radosti-10-01 лазерный проектор напольный


@p.r.o.e.k=

eefgdsfewr465765876iuggdfssda Уникальная программа для трейдеров

(Charlesbwu, 2021.09.23 07:33)


Добрый день!

Хочу рассказать вам про уже ставшей популярной и необходимой каждому трейдеру программе JoySignals. Это программа, помогающая торговать на валютном рынке и рынке бинарных опционов. На основе анализа индикаторов предоставляет рекомендации по торговле.

На сайте программы есть видео-примеры торговли на реальных счетах: (раздел «Примеры торговли»)

Что меня удивило в этой программе, так это очень качественные сигналы, которые рассчитываются на основании 18 индикаторов. В программе поддерживаются многие инструменты – валюты, акции, индексы, сырье.

Скачать демо-версию можно здесь https://bit.ly/3msCL3p

С уважением, Jackson
https://marioaefb33455.blogpayz.com/5400171/Эта-программа-должна-быть-у-каждого-трейдера-Уникальная-программа-для-трейдеров-Примеры-торговли-на-реальных-счетах/ африканская биржа криптовалют
http://martinkopm78123.myparisblog.com/6063049/Трейдинг-понятный-каждому-Эта-программа-должна-быть-у-каждого-трейдера-Качественное-определение-движения-цены-на-форекс-и-БО/ бинарные опционы скачать
https://andyxmai83614.blogaritma.com/6380237/Эта-программа-должна-быть-у-каждого-трейдера-Примеры-торговли-на-реальных-счетах-Эта-программа-должна-быть-у-каждого-трейдера/ форекс велтрейд
http://zanepjbs88766.amoblog.com/-24908833/ стратегия антимартингейл форекс
https://shanejbms24601.therainblog.com/6336979/Примеры-торговли-на-реальных-счетах-Качественное-определение-движения-цены-на-форекс-и-БОЭта-программа-должна-быть-у-каждого-трейдера/ снайпер форекс

Продвижение Сайта ⬆️ Раскрутка Сайта В ТОП-10 Google ✅ Заказать Услуги Seo Продвижения Сайтов⚡

(AskerSkida, 2021.09.14 01:22)

<a href=https://interpult-s.ru/pochemu-stoit-vybrat-se-ranking/>ᐈ SEO Оптимизация Сайта Киев – Цены 2021</a>
<a href=https://interpult-s.ru/stoit-li-doveryat-prodvizhenie-sajta-seoshniku/>Продвижение Сайтов В Яндексе И Google</a>
<a href=https://interpult-s.ru/prodvizhenie-internet-magazina-lyustr-zakazat-po-cene-ot-35000-rub-v-moskve/>Внутренняя SEO Оптимизация Сайта: Рекомендации</a>
<a href=https://interpult-s.ru/pitafia-ru-razmeshhenie-statej-prodvizhenie-i-raskrutka-sajta-statyami/>Способы Создания Сайта Для Бизнеса - Эльба</a>
<a href=https://interpult-s.ru/mgtu-im-n-e-baumana-kursy-povyshenie-kvalifikacii-specialistov/>SEO-оптимизация Сайта – Основные Приемы И Методы Аналитики</a>

Раскрутка Веб Сайта – Методы И Советы По Продвижению Web-ресурсов

(AskerSkida, 2021.09.10 17:00)

<a href=https://interpult-s.ru/6-shkala-naimenovanij-obladaet-opisatelnoj-xarakteristikoj/>- Что Такое Поисковое Продвижение Сайта?</a>
<a href=https://interpult-s.ru/vsyo-ob-uslugax-i-cenax-vyvodim-v-top-10/>Бесплатное Продвижение Сайта В Поисковых Системах</a>
<a href=https://interpult-s.ru/seosprint-net-kak-zarabatyvat-na-seosprint-i-skolko/>Как попасть на первую страницу поисковой выдачи в Яндексе?</a>
<a href=https://interpult-s.ru/povedencheskie-faktory/>Язык Поисковых Запросов Яндекса – Операторы Поисковых Запросов</a>
<a href=https://interpult-s.ru/kak-najti-seo-specialista/>Миралинкс Для Оптимизатора: Продвижение Статьями</a>

SEO консултации

(SEOmom, 2021.09.05 20:20)

<b>SEO консулт</b> предлага <a href=https://seoconsult.bg/>seo</a> за вашия ресурс при изгодни условия.

<b>Нашите услуги</b>:
- SEO оптимизация
- SEO одит
- Локално SEO
- SEO консултации


<a href=https://seoconsult.bg/><img src="https://seoconsult.bg/wp-content/uploads/2018/08/seo-consult-bg.png"></a>

Эта программа должна быть у каждого трейдера!

(Charlesger, 2021.08.28 04:28)


Здравствуйте!

Совсем недавно вышла уже нашумевшая программа – JoySignals, которая не просто помогает торговать на форексе или рынке бинарных опционов, а которая действительно должна быть у каждого трейдера.
Программа рассчитывает направление движения цены по 18 индикаторам и поддерживает более 30 инструментов.

Скачайте и убедитесь сами: https://bit.ly/3msCL3p

С уважением, James
<a href=https://bit.ly/3msCL3p><img src="https://i115.fastpic.org/thumb/2021/0825/1c/f85e74d669bb5ff75171a86f6da1f81c.jpeg"></a>

34465876dgfhdccxgfgfdh Зарабатывайте до 150000 в месяц

(,N]jjm, 2021.08.25 07:44)

https://messiahqlyg69258.goabroadblog.com/6285954/ Зарабатывайте до 150000 в месяц
http://emiliopwkz37691.articlesblogger.com/26164643/ Система бизнес взлет
https://elliottifbv01477.blogoxo.com/5349457/ Готовая система с заработком до 150000 в месяц
<a href=https://remingtonqnfu41517.shoutmyblog.com/6297384/>Готовая система с заработком до 150000 в месяц</a>
<a href=http://edgarukyj04926.spintheblog.com/7379642/>Готовая система с заработком до 150000 в месяц</a>
<a href=https://jasperawsm67788.tkzblog.com/5353087/>Готовая система с заработком до 150000 в месяц</a>

cvcxvfgfdg5667

34465876dgfhdccxgfgfdh Система бизнес взлет

(,N]atc, 2021.08.25 06:51)

http://rowanptsp89000.mybjjblog.com/ Зарабатывайте до 150000 в месяц
http://tysonbfbv99998.targetblogs.com/8137534/ Зарабатывайте до 150000 в месяц
https://kylerwsoi55666.blogunteer.com/6282148/ Зарабатывайте до 150000 в месяц
<a href=https://mylesrolf34444.blazingblog.com/5349897/>Готовая система с заработком до 150000 в месяц</a>
<a href=http://franciscoylsx36914.atualblog.com/7853564/>Система бизнес взлет</a>
<a href=https://keeganqmhv00111.ka-blogs.com/56667251/>Зарабатывайте до 150000 в месяц</a>

cvcxvfgfdg5667

eefgdsfewr465765876iuggdfssda crypto browser wallet

(Justinqxz, 2021.08.23 15:45)Heard about the CryptoTab browser? It is the one of a kind browser which starts working BTC, to date that you are in the online world. Regardless of the incontrovertible fact that you need to do, you receive income. And nevertheless, it is possible to take away the earnings at any time. <a href="https://bumss.xyz/bitcoin/">https://bumss.xyz/cryptocurrency-conversion-made-easy-with-mastercard/</a>

https://bumss.xyz/bitcoin/ cryptobrowser ekЕџi

eefgdsfewr465765876iuggdfssda pbn агентство

(ndom[a..z]oz, 2021.08.21 04:12)

https://louisckpt13686.ourcodeblog.com/5217595/как-создать-pbn pbn
http://franciscoopon92334.blogpostie.com/26103143/pbn pbn компания
https://jaredcavp88994.nizarblog.com/5231920/pbn-company pbn
https://chancescmy71370.blogspothub.com/6155445/pbn-на-новорегах pbn сетка сайтов
http://dantephzp66654.tribunablog.com/pbn-links-17029127 pbn сетка сайтов

sdsdsccdsf

Агентство По Продвижению Сайтов – Компания Intelsib

( erj, 2021.08.12 05:19)

Интернет-реклама по праву стала одним из основных инструментов продвижения товаров в свой черед услуг перманентно сегодняшний сеногной. Во многих странах расходы всегда передача в Интернете или Интернет-маркетинг превышают расходы до гроба наружную рекламу, рекламу в печатных СМИ как и рекламу всегда телевидение. в свой черед это конечно оправдано, примерно сказать насколько стремительный рост количества пользователей сетью Интернет создает благоприятные условия для развития Интернет-коммерции. Интернет в свой черед электронные хлебушек коммуникаций позволяют несравнимо сократить пора до гроба поиск вдобавок обработку информации необходимой для совершения покупки. Об эту пору покупателям не стоит ходить по выставкам и магазинам, чтобы найти необходимый товар вдобавок привлекательные условия покупки. Покупателю ублаготвореннно ввести интересующий обращение в поисковой системе, после подобрать под себя несколько компаний, из числа первых в результатах поиска, чтобы сделать анализ предложений также произвести заказ. А продавцам товаров вдобавок услуг, вот и все, чтобы наладить продажи, стоит только:
создать веб-сайт симпотный также удобный для посетителя; правильно подобрать поисковые запросы; оптимизировать страницы веб-сайта; заказать простирание сайта , которое позволит ссылкам в любой момент веб-сайт оказаться в первой десятке результатов поиска таких популярных систем, насколько Google или Yandex.
Что ни говори с легкостью, вместо выше позиция в поисковой выдаче, тем ранее шансов продать товар или услугу. Дополнительные технологии продвижения позволяют сделать позиции сайта в результатах поиска больше стабильными, а тоже увеличить плотность упоминания о бренде, товаре, услугах.
Создание в свой черед раскрутка сайтов - наша рукоделие!
InterpultStudio специализируется в любой момент комплексном Интернет-маркетинге, а в конечном счете перманентно комплексном продвижении в Интернете бизнеса наших клиентов. Являясь профессионалами, мы готовы выполнить практически любую задачу по продвижению товаров, услуг, компаний, брендов, проектов, сайтов, Интернет-магазинов в Интернете. Мы являемся проводниками комплексного подхода в Интернет-продвижении и насколько показала практика, это единственно верный подход, который позволяет достигнуть максимальной эффективности.
Наши комплексные решения индивидуальны равным образом направлены до гроба достижение максимального результата.
Наша миссия: способствовать продвижению товаров в свой черед услуг наших клиентов вследствие счет использования эффективных Интернет-технологий, а также внедрения инновационных подходов для создания возможностей укрепления вдобавок повышения своих рыночных позиций.

InterpultStudio

http://tysonfjjg56777.acidblog.net/30050646/
https:///torgovaya.xyz/seo Только создали сайт? Позаботьтесь о продвижении

<a href=https://essens-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=136&p=394127#p394127>SEO-специалисты Фрилансеры – Найти В Каталоге: Цены, Отзывы, Портфолио Специалистов</a> 5ff60d5

лучший облачный майнинг 2019

( Alexisapq, 2021.08.09 03:24)

Как получать пассивный доход в криптовалюте? Скачайте CryptoTab Браузер со встроенным майнинг алгоритмом. Пока вы смотрите сериалы онлайн, сидите в соц. сетях или читаете новости - браузер майнит вам криптовалюту. Больше информации по ссылке - http://bit.ly/2TPy2dj|
- https://clck.ru/QB24C


<a href=https://bit.ly/2FP3Mvc><img src="https://i114.fastpic.ru/big/2020/1127/a7/53c8892478c3594fdf2bd9411207cea7.jpg"></a>

<a href=http://cvt-portal.ru/showthread.php?tid=92736&pid=300772#pid300772>браузер crypto tab</a> 2b0463d

магазин магнитных щеток для мытья окон

(Kovalenkogln, 2021.08.04 09:35)

Glider магнитная щетка для окон
Glider - магнитная щетка для окон, которая уменьшит время уборки в 3 раза. процесс мытья окон, делает его надёжным и более действенным.

<a href=http://elliotthfat99888.alltdesign.com/-22433807>заказать магнитную щетку для мытья окон </a>

Статейное качественное продвижение

(CharlesBrego, 2021.08.03 09:37)

Нашел качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах Вордпресс.
Вы получаете на сайт статьи и тексты с ссылками, которые точно передадут вес с донора на ваш сайт.
Таким образом легко можно поднимать НЧ, а также подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.


http://riverqpkd83838.bloguetechno.com/--31999507 - продвижение в интернете

Прядение и перезапись статей в Money Robot Submitter

(Olga xzp, 2021.08.02 00:54)


Автоматическое решение Captcha
Программное обеспечение <a href=https://bit.ly/3o8XBlO>Money Robot Submitter</a> автоматически решает все капчи БЕСПЛАТНО, включая сложные капчи, капчи для фотографий, текстовые капчи, расчетные капчи и любые другие капчи. Процесс решения капчи полностью автоматизирован и на 100% бесплатен.


<a href=https://bit.ly/3o8XBlO><img src="https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0123/18/2edaf9c5fbe63886fa6719c510133918.jpeg"></a>

Худи на мальчика Омск - купить детскую кофту Омск в интернет магазине

(Statfed, 2021.08.01 01:25)

http://merchprint.ru/ - Худи на мальчика Омск - купить детскую кофту Омск в интернет магазине


<a href=http://merchprint.ru/><img src="https://i114.fastpic.ru/thumb/2020/1120/80/30a6d38926e13ff75fd2a93079707c80.jpeg"></a>

<a href=http://novogorskpark.ru/index.php?topic=9531.new#new>Мужская футболка Russian Empire SRF-896692-fut-2</a> f60d56_

Если Вам интересно УВЕЛИЧЕНИЕ на Вашем сайте продаж и трафика - дочитайте до конца.

(CameronRIg, 2021.07.31 06:51)

Если Вам интересно УВЕЛИЧЕНИЕ на Вашем сайте продаж и трафика - дочитайте до конца.

Размещу естественным путем (то есть вручную) на общетематических, форумах уникальные сообщения (посты) с ключевым словом и ссылкой на Ваш сайт. Размером от 200 знаков.
Даю 30 дней гарантии. Если в течение этого времени будет удалена какая либо ссылка, я её заменю.
Ссылки будут размещаться на проверенных форумах в наиболее подходящих разделах общетематических форумов.

Что дает такое размещение?
- Рост позиций вашего сайта в Google по ключевому слову.
- Вычные ссылки
- Дополнительные тематические источники трафика
- Разбавление ссылочной массы
- Тематический трафик на Ваш сайт

Заказав тариф "БИЗНЕС", Вы уже через месяц увидете результат.
Это может быть как повышения трафика, повышение позиций Вашего сайта в Google, увелечение продаж и так далее.

Для примера:
- Продвижение по стране Украина. 60 Украинских форумов.
Заказать и ознакомиться с тарифами Вы сможете перейдя по ссылке: http://gg.gg/UKR_links (Ссылка ведет на биржу kwork)

Обращайтесь по контактам: Telegram @eTraffik

--- --- ---
If you are interested in INCREASING sales and traffic on your website - read to the end.

I will post in a natural way (that is, manually) on general forums, unique messages (posts) with a keyword and a link to your site. Size from 200 characters.
I give a 30-day guarantee. If any link is removed during this time, I will replace it.
Links will be posted on verified forums in the most appropriate sections of general forums.

What does this placement give?
- Growth of positions of your site in Google for the keyword.
- Custom links
- Additional thematic traffic sources
- Dilution of the reference mass
- Subject traffic to your site

By ordering the "BUSINESS" tariff, you will see the result in a month.
It can be like increasing traffic, increasing the position of your site in Google, increasing sales, and so on.

For example:
- Promotion across the country Ukraine. 60 Ukrainian forums.
You can order and familiarize yourself with the tariffs by clicking on the link: http://gg.gg/UKR_links (The link leads to the kwork exchange)

Contact by contacts: Telegram @eTraffik


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Következő »